Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en relatietherapie

1. Doelen en definitie:

Deze Algemene Voorwaarden Coaching en Relatietherapie gelden voor elk coachings-traject en elk relatietherapie-traject en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst door alle betrokken partijen.

Coaching en relatietherapie zijn een inzichtgevende en doel- en oplossingsgerichte methoden voor het begeleiden van individuen en stellen die willen leren, ontwikkelen en is gericht op het werken aan persoonlijke en relationele ontwikkeling.

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

Bovenstaande vraagt van cliënt(en) een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het besproken doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt(en) en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

Lisette Wevers spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Lisette Wevers kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

Cliënt(en) en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching en relatietherapie geen therapeutische behandeling zijn bij stoornissen en syndromen, nog enige andere vorm van genezende therapie inhoudt. Cliënt(en) en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten van de coaching of relatietherapie.

3. Bijeenkomsten en annuleringen:

Het aantal overeenkomsten is vrijblijvend, tenzij anders afgesproken.

Indien nodig en in overleg verwijst Lisette Wevers door naar een andere hulpverlener.

Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

Afspraken die niet, of later dan 48 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. 

4. Geheimhouding:

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Lisette Wevers vertrouwelijk behandeld. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching of relatietherapie besproken wordt.

Lisette Wevers kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten of relatietherapie geanonimiseerd gebruiken enkel in het kader van opleiding, intervisie of supervisie.

5. Betaling:

Sessies worden per factuur per mail in rekening gebracht. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.